အခြေခံ ကွန်ပျူတာ

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 4 User Enrolled

အခြေခံ ကွန်ပျူတာ

ကွန်ပျူတာ ပစ္စည်းများ(Computer Hardware) အကြောင်း၊ ကျွန်ပျူတာ အသုံးချလုပ်ဆောင်မှု(Computer Software)တွေ အကြောင်း၊ အင်တာနက်တွေ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 4 User Enrolled


Course Content

1 sections • 6 lectures • 00h 42m total length
How computer works
26.51min
Computer Hardwares and their functions
8.38min
Operating System
7.30min
Computer programs and their functions
min
How internet works
min
Basic computer units and programming
min

Requirements

 • အခြေခံ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ကွန်ပျူတာသုံး အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ ကို သိထား နားလည်ဖို့ လိုပါသည်။

Description

၁။ ကွန်ပျူတာ စက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ
၂။ ကွန်ပျူတာမှာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်း (Computer Hardware)တွေ အကြောင်း နှင့် အလုပ်လုပ်ပုံ
၃။ Operating System ဆိုတာ ဘာလဲ နှင့် ၎င်း အလုပ်လုပ်ပုံ
၄။ ကျွန်ပျူတာ အသုံးချလုပ်ဆောင်မှု(Computer Software)တွေ အကြောင်း နှင့် အလုပ်လုပ်ပုံ
၅။ အင်တာနက် ဆိုတာ ဘာလဲ နှင့် ၎င်း အလုပ်လုပ်ပုံ
၆။ ကွန်ပျူတာကို တိုင်းတာတွက်ချက်သည့် ပမာဏများ။ တစ် နှင့် သုံညများ အလုပ်လုပ်ပုံ။ bit, byte များ။ ကွန်ပျူတာ အစီအစဉ်(programming) ရေးသားသည့် အကြောင်းအရာနှင့် နည်းပညာများ

မှတ်ချက်။ ကွန်ပျူတာအလုပ်အကိုင်ကို ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်လိုသူတို့ အတွက်လည်း မသိမဖြစ် နားလည်ထားရမည့် အခြေခံ အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပါသည်။

 

Recently Added Courses

blog
Last Updated 5th January 2022
 • 0
blog
Last Updated 5th January 2022
 • 0
blog
Last Updated 5th January 2022
 • 0
blog
Last Updated 25th December 2021
 • 2
blog
Last Updated 25th December 2021
 • 0

About the Instructor

instructor
About the Instructor

Myanmar Development Foundation, Inc is a 501 (c)(3) nonprofit organization recognized by the IRS, and all donations to Myanmar Development Foundation are tax-deductible in accordance with IRS regulations. Myanmar Development Foundation is registered in New York. Tax ID: 86-2121456.

Missions of Myanmar Development Foundation are

1. To provide knowledge training and proper educational guidance – such as vocational trainings, IT, and ethical development

2. To provide foods, educational materials, and medical aids for those who are in need

3. To help people and community redevelopment because of humanitarian crisis